Gebruik van deze website / pagina

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Schooldag van de duurzaamheid (hierna te noemen Sdvdd) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Sdvdd niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sdvdd garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Sdvdd wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Sdvdd behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sdvdd of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Uitzondering op deze regel vormt het gebruik van de Junior Global Goals.

Gebruik Junior Global Goals

Stichting Schooldag van de duurzaamheid stelt de Junior Global Goals ter beschikking onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie:

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.

Dat wil zeggen dat u vrij bent om de Junior Global Goals te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: U dient Schooldag van de duurzaamheid als maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat Schooldag van de duurzaamheid instemt met uw werk of uw gebruik van het werk, tenzij daar door Schooldag van de duurzaamheid schriftelijk toestemming voor is gegeven.
  • Niet Commercieel: U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken: U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als u het werk heeft geremixt, veranderd, of op het werk heeft voortgebouwd, tenzij daar door Schooldag van de duurzaamheid schriftelijk toestemming voor is gegeven.
Wijzigingen

Sdvdd behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.